PL

OSTRZEŻENIA: Zawiera nadsiarczany. Działa drażniąco na oczy, skórę i drogi oddechowe. Silnie zasadowy produkt. Działa szkodliwie w przypadku połknięcia. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, iskrzenia, otwartego ognia. Może spowodować pożar w przypadku kontaktu z innymi chemikaliami, papierem lub innymi łatwopalnymi materiałami. Nie stosować do dzieci. Nie stosować do farbowania rzęs i brwi, ani nie używać do celów innych, niż rozjaśnianie włosów. Unikać zanieczyszczenia oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu przemyć je natychmiast dużą ilością wody. Unikać zetknięcia się włosów pokrytych preparatem ze skórą twarzy. Podczas każdejczynności, w tym nakładania preparatu i końcowego płukania używać odpowiednich rękawic ochronnych, dobrze przylegających i sięgających do przedramienia. Przygotowywać mieszankę w pomieszczeniu dobrze wentylowanym. Podczas pobierania preparatu unikać pylenia proszku, ponieważ wdychany preparat może podrażnić oskrzela. Może wystąpić reakcja alergiczna. Nie używać w przypadku wrażliwości na peroksodisiarczany. Nie nakładać na włosy zniszczone lub rozdwajające się. Unikać nakładania na rozciętą, podrażnioną lub zmienioną chorobowo skórę głowy. W przypadku pojawienia się mocnego swędzenia, wysypki, uczucia pieczenia skóry głowy lub zaburzeń oddechowych, natychmiast spłukać letnią wodą. Przestrzegać dokładnie instrukcji użycia. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Proszek przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Do użytku profesjonalnego. Używać wyłącznie z DECOLORVIT Active Use o objętości 10, 20 lub maksymalnie 30 vol. Nie przekraczać podanych czasów nałożenia.

HU
FIGYELMEZTETÉSEK: Perszulfátokat tartalmaz. Szem-, bőr- és légutakat irritálja. Erősen lúgos. Lenyelve ártalmas. Hőtől, szikrától és nyílt lángtól távol tartandó. Tüzet okozhat, ha más vegyszerekkel, papírral vagy más tűzveszélyes anyagokkal kerül érintkezésbe. Ne használja gyermekeken. Ne használja szempillák és szemöldök festésére, vagy bármely más egyéb célra, mint a haj színtelenítése. Ügyeljen rá, nehogy szembe kerüljön. A termék szembe kerülése esetén haladéktalanul és gondosan öblítse ki bő vízzel. Kerülje el, hogy a kezelt haj a hatóidő tartama alatt arcához érjen. Használjon megfelelő típusú, jól záródó és hosszú csuklórésszel rendelkező védőkesztyűt a kezelés teljes tartama alatt, a felviteltől az utolsó leöblítésig. A keverést jól szellőző helyiségben végezze. A termékből való mintavétel során kerülje a por felkavarását, mivel a szőkítő por belélegzése légcső-irritációt okozhat, valamint allergiás tüneteket válthat ki. Ne használja a terméket perszulfát-érzékenység esetén. Ne használja sérült vagy töredezett hajon. Kerülje a termék alkalmazását sérült, irritált vagy beteg fejbőrön. Intenzív viszketés, gennyes pattanások megjelenése, a fejbőr égető fájdalma vagy légzészavarok fellépése esetén haladéktalanul öblítse le langyos vízzel. A termék használata során maradéktalanul tartsa be a használati utasításban foglaltakat. Gyermekektől tartsa elzárva. Tárolja a terméket lezárva, száraz és jól szellőző helyen. Professzionális használatra Kizárólag az DECOLORVIT Active Use 10, 20, vagy maximum 30 volumenes aktiválóval használja. Ne lépje túl az előírt hatóidőt.

NL
WAARSCHUWINGEN: Bevat persulfaten. Irriterend voor ogen, huid en ademhalingswegen. Sterk alkalisch product. Schadelijk bij inslikken. Verwijderd houden van warmte, vonken en open vuur. Kan brand veroorzaken wanneer het in contact komt met andere chemicaliën, papier of andere brandbare materialen. Niet gebruiken voor kinderen.

Niet gebruiken voor het kleuren van wimpers en wenkbrauwen of voor ieder ander gebruik dat niet de ontkleuring van het haar betreft. Vermijd contact met de ogen. Bij contact de ogen onmiddellijk en zorgvuldig met water uitspoelen. Vermijd het dat het haar tijdens de inwerktijd het gezicht raakt. Draag tijdens alle fasen waarin het product gehanteerd, aangebracht en tenslotte uitgespoeld wordt, geschikte beschermende  handschoenen, die goed en hoog op de onderarm aansluiten. Bereid het mengsel in een goed geventileerde ruimte. Wanneer het product opgenomen wordt, vermijden dat het poeder opwaait aangezien het inademen ervan de bronchiën kan irriteren. Kan allergische reacties veroorzaken. Niet gebruiken in geval van gevoeligheid voor persulfaat. Niet gebruiken op beschadigd of vezelloos haar. Vermijd het het product op de hoofdhuid aan te brengen indien deze niet intact is, geïrriteerd is of aandoeningen vertoont. Bij intense jeuk, het verschijnen van puisten, een branderig gevoel van de hoofdhuid of ademhalingsmoeilijkheden,  onmiddellijk met lauw water spoelen. Volg met aandacht de instructies voor het gebruik. Buiten het bereik van kinderen houden. Bewaar de verpakking van het poeder goed gesloten, in een droge, geventileerde ruimte. Professioneel gebruik. Uitsluitend gebruiken met  10, 20 of hooguit 30 volumes DECOLORVIT Active Use. Niet de aangeduide inwerktijden overschrijden.

 

EL

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Περιέχει υπερθειικά. Προκαλεί ερεθισμό των ματιών, του δέρματος και της αναπνευστικής οδού. Πολύ αλκαλικό προϊόν. Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης. Μακριά από θερμότητα, σπινθήρες και ανοικτές φλόγες. Μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά εάν έρθει σε επαφή με άλλα χημικά, χαρτί ή άλλα εύφλεκτα υλικά. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε παιδιά.
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν για τον αποχρωματισμό βλεφαρίδων και φρυδιών ή για οιαδήποτε άλλη χρήση που δεν αφορά στον αποχρωματισμό των μαλλιών. Αποφύγετε την επαφή με τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε άμεσα και πολύ προσεχτικά τα μάτια με νερό. Αποφύγετε την επαφή των μαλλιών με το πρόσωπο στην διάρκεια δράσης του προϊόντος. Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά γάντια, που να εφάπτονται καλά στο χέρι σας και να φθάνουν μέχρι τον βραχίονα, σε όλες τις φάσεις της διαδικασίας έως και το τελικό ξέπλυμα. Προετοιμάστε το μίγμα σε χώρο με αερισμό. Στην αρχή της ετοιμασίας του μίγματος αποφύγετε να σηκώσετε σκόνη ανακατεύοντας το προϊόν, την οποία αν αναπνεύσετε υπάρχει πιθανότητα να σας προκαλέσει βρογχικό ερεθισμό. Δύναται να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. Μην το χρησιμοποιείτε σε περίπτωση που είστε ευαίσθητοι σα υπερθειούχα. Μην το χρησιμοποιείτε σε κατεστραμμένα ή εύθραυστα μαλλιά. Αποφύγετε την εφαρμογή του στο τριχωτό της κεφαλής όταν αυτό εμφανίζει πληγές, ερεθισμούς ή κάποια παθολογία. Σε περίπτωση έντονου τσουξίματος, εμφάνισης φουσκαλών, αίσθησης καψίματος του τριχωτού ή αναπνευστικών διαταραχών, ξεπλύνετε άμεσα με χλιαρό νερό. Ακολουθείστε προσεχτικά τις οδηγίες χρήσης. Φυλάσσετε μακριά από τα παιδιά. Διατηρείστε τη συσκευασία της σκόνης καλά κλειστή σε μέρος στεγνό και αεριζόμενο. Για επαγγελματική χρήση. Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο σε συνδυασμό με το DECOLORVIT Active Use των10, 20, ή το μέγιστο 30όγκων. Μην υπερβαίνετε τους αναφερόμενους χρόνους έκθεσης.

 

BG

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Съдържа персулфати. Предизвиква дразнене на очите, кожата и дихателната система. Много алкален агент. Вреден при поглъщане. Съхранявайте далеч от топлина, искри и открит пламък. Може да причини пожар, ако влезе в контакт с други химикали, хартия или други запалими материали. Да не се прилага при деца.

Да не се използува за обезцветяване на мигли и вежди, или за каквото и да е друго използуване, различно от обезцветяване на коса. Да се избягва контакт с очите. В случай, че попадне в очите, измийте ги незабавно и старателно с вода. По време на действието на продукта, да се избягва допирането на косата с лицето. По време на всички фази на манипулиране, нанасяне и крайно изплакване, използувайте подходящи защитни ръкавици, добре прилепнали и дълги до лакътя.. Подгответе сместа в добре проветрено помещение. По време на вземането на продукта, избягвайте да вдигате прах, който ако се вдиша, може да доведе до бронхиално дразнене. Може да даде алергична реакция. Да не се използува, в случай на чувствителност на персулфати. Да се избягва нанасянето върху кожата на главата, ако е наранена, възпалена или страдаща от болести. Да не се използва върху повредени или изтощени коси. В случай на силен сърбеж, поява на пришки, усещане за изгаряне на кожата на главата или дихателни смущения, изплакнете незабавно с хладка вода. Следвайте внимателно инструкциите за употреба. Дръжте продукта далеч от достъп на деца. Да се пази далеч от достъп на деца. Съхранявайте опаковката на праха добре затворена и в суха и проветрена среда. ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА. Да се използува единствено с DECOLORVIT Active Use обеми 10, 20 или максимум 30. Да не се превишават посочените времена на действие.

 

HR-SR-BIH

UPOZORENJA: Sadrži persulfate. Nadražuje oči, kožu i dišne puteve. Jako lužnati proizvod. Štetno ako se proguta. Čuvati odvojeno od topline, iskri i otvorenih plamena. Može izazvati požar ako dođe u dodir s drugim kemikalijama, papirom ili drugim zapaljivim materijalima. Nemojte koristiti za djecu.

Ne koristite za dekoloriranje trepavica i obrva ili za bilo koju drugu uporabu koja ne spada u dekoloriranje kose. Izbjegavajte kontakt s očima. U slučaju kontakta oči odmah i dobro isperite vodom. Izbjegavajte da kosa dodiruje lice tijekom ostavljanja. Tijekom svih manipulacija, aplikacija i završnog ispiranja, koristite prikladne zaštitne rukavice koje dobro prianjaju i podlakticu pokrivaju visoko. Mješavinu pripremite u dobro prozračenoj prostoriji. Prilikom uzimanja proizvoda izbjegavajte dizanje prašine, jer ako se udiše, može izazvati bronhijalnu iritaciju. Može prouzročiti neku alergijsku reakciju. Ne koristite u slučaju osjetljivosti na persulfide. Ne koristiti na oštećenoj ili slomljenoj kosi. Izbjegavajte apliciranje na vlasište koje je ozlijeđeno, nadraženo ili bolesno. U slučaju jakog svraba, pojave gnojnica, pečenje vlasišta ili dišnih smetnji treba odmah isprati mlakom vodom. Pažljivo pročitajte upute za uporabu. Držati daleko od dosega djece. Pakovanje praška čuvajte dobro zatvoreno, u suhoj i prozračenoj prostoriji. Za profesionalnu uporabu. Isključivo koristite sa DECOLORVIT Active Use 10, 20 ili najviše 30 zapremina. Nemojte prekoračiti navedeno vrijeme ekspozicije.

 

PT

ADVERTÊNCIAS: Contém persulfatos. Irritante para os olhos, a pele e as vias respiratórias. Fortemente alcalino. Nocivo por ingestão. Manter afastado do calor, faíscas e chamas abertas. Pode causar incêndio se entrar em contacto com outros produtos químicos, papel ou outros materiais inflamáveis. Não usar em crianças.

Não usar para descolorar cílios e sobrancelhas ou para qualquer outro uso que não seja a descoloração dos cabelos. Evitar o contacto com olhos. No caso de contacto lavar imediatamente os olhos cuidadosamente com água. Evitar que os cabelos toquem o rosto durante o tempo de pose. Usar luvas de protecção adequadas, bem aderentes e altas até o antebraço, durante todas as fases de manipulação, aplicação e enxaguadura final. Preparar a mistura em lugar bem arejado. Ao sacar o produto cuidado para não levantar pó, que se respirado pode causar irritação bronquial. Pode provocar uma reacção alérgica. Não usar em sujeitos sensíveis aos persulfatos. Não utilizar em cabelos estragados ou desfibrados. Evitar a aplicação em couro cabeludo não íntegro, irritado ou que apresente patologias. No caso de prurido intenso, pústulas, ardor no couro cabeludo ou distúrbios respiratórios deve-se enxaguar imediatamente com água morna. Seguir atentamente as instruções para o uso. Manter fora do alcance das crianças. Conservar a embalagem de pó bem fechada, em ambiente enxuto e ventilado. Uso profissional. Usar exclusivamente com DECOLORVIT Active Use 10, 20 ou no máximo 30 volumes. Nunca superar os tempos de aplicação indicados.

 

KK

ЕСКЕРТУ: Құрамында персульфат бар. Көзді, теріні және тыныс алу жолдарын тітіркендіреді. Өткір сілтілі. Жұтқан жағдайда зиян келтіреді. Жылу, ұшқын және ашық жалын көздерінен алыс жерде сақтаңыз. Басқа химиялық заттарға, қағазға немесе басқа да тез жанғыш заттарға тигенде, өрт шығуы мүмкін. Балаларға пайдалануға болмайды.

Кірпік немесе қас үшін пайдаланбаң. Кәзіңізге тиіп кетпесін. Егер де ол көзіңізге кірсе, дереу сумен жақсылап жуып жіберің. Опадан пайдаланған кезде шашыңыз бетіңізге тиіп кетпесін. Қолмен ұқалау, шашқа опа жағу және соңында шашты жуып тастау кезеңдерінің барлығы барысында қолайлы және білектен жоғарыға дейін жабатын EVO қолқаптан пайдаланың. Қосындыны жақсы ашық жерде әзірлең. Опадан қанша мөлшерде салуға келгенде мөлшерден артық салмаң, себебі егер сол жағдайда тын алынса ол бронхиал әсерге себеп болуы ықтимал. Ол аллергиялиық реакцияға себеп болуы мүмкін. Персульфаттарға байланысты өте сенситивтік болғанда ол опадан пайдаланбаң. Зақымданған, ауруы қозып немесе паталогиялар әсеріне ұшраған бас теріге қолданбаң. Бас терінің қатты қышып, бас теріде бөртпелер пайда болған жағдайда, бас терінің қызып кетуі немесе бас терінің тыныстануында ділгір туындаған жағдайда тез жылы сумен басты жуып тастаң. Пайдалану үшін нусқауларға мұқият көңіл бөлің. Балалардың қолы жетпейтін жерге қойың. Опа ыдысының ауызын мықтап жауып, таза ауалы жерде сақтаң. Кәсіптік пайдалану. Тек қана  10, 20 немесе максимум 30 өлшемдердегі DECOLORVIT Active Use ден пайдаланың. Пайдалану процесі үшін бөлінген уақыт мөлшері көрсетілгеннен артық болмауға шарт.

 

NO

ADVARSLER: Inneholder persulfater. Irriterende for øyne, hud og luftveier. Sterkt alkalisk. Farlig ved svelging. Oppbevares langt unna varmekilder, gnister og åpne flammer. Kan forårsake brann hvis det kommer i kontakt med andre kjemiske produkter, papir eller andre brennbare materialer. Brukes ikke på barn.

Må ikke brukes til å lysne øyevipper og øyebryn eller noe annet som ikke er hodehår. Unngå kontakt med øynene. Ved kontakt med øynene, skyll de umiddelbart med mye vann. Unngå at håret kommer i berøring med huden under behandlingen Bruk beskyttende og tettsittende handsker som dekker opp til underarmen. Bruk dem under forbereding av blandingen, påføring og avsluttende skylling. Forbered blandingen i et godt ventilert rom. Når du tar ut pulveret, pass på at det ikke blåser opp ettersom det kan gi bronkiale irritasjoner hvis det pustes inn. Det kan gi allergiske reaksjoner. Unngå bruk dersom du er følsom overfor persulfater. Unngå påføring på hodebunn som er irritert, som har sår, eller er utsatt for patologiske plager. I tilfelle sterk kløe, blemmer, svie i hodebunnen eller pusteproblemer skal man umiddelbart skylle ut med lunkent vann. Følg bruksanvisningen nøye. Skal oppbevares utilgjengelig for barn. Pulverboksen skal oppbevares god lukket på et tørt og godt ventilert sted. Skal brukes utelukkende med DECOLORVIT Active Use med 10, 20 eller maksimalt 30 volume. Gå ikke utover tilrådet behandlingstid.

 

SL

POZOR: Vsebuje persulfate. Draži oči, kožo in dihalne poti. Močno bazična spojina. Nevarnost pri zaužitju. Preprečite stik z viri toplote, iskrami ali prostim ognjem. Pri stiku s kemijskimi izdelki, papirjem ali drugim vnetljivim materialom, lahko sproži požar. Ne uporabljajte na otrocih.

Izdelka ne uporabljajte za razsvetljevanje trepalnic in obrvi ali za vsakršno drugo uporabo, ki ni razsvetljevanje las. Preprečite stik z očmi. V primeru stika takoj sperite oči z obilo vode. Preprečite, da se lasje dotikajo obraza med časom delovanja. Uporabite ustrezne zaščitne rokavice, ki naj v celoti pokrivajo podlaket, v vseh fazah ravnanja, nameščanja in spiranja. Mešanico pripravite v dobro prezračenem kraju. Med zajemanjem izdelka preprečite dvigovanje prahu. Če prah vdihnete, vam lahko povzroči bronhialno draženje. Izdelek lahko povzroči alergično reakcijo. Izdelka ne uporabljajte v primeru občutljivosti na persolfate. Ne uporabljajte na poškodovanih laseh. Preprečite nanos na nepopolno, razdraženo ali bolno lasišče. V primeru močnega zbadanja, pekočega občutka na lasišču ali dihalnih težav takoj sperite z mlačno vodo. Skrbno upoštevajte navodila o uporabi. Hranite izven dosega otrok. Vsebnik s prahom naj bo zaprt, hranite pa ga v suhem in prezračenem prostoru. Uporabite izključno z DECOLORVIT Active Use 10, 20 ali največ 30 volumnov. Ne presezite navedenega časa delovanja.

 

SE
VARNINGAR: Produkten innehåller persulfater. Irriterande för ögon, hud och andningsvägar. Starkt alkalisk. Farlig vid förtäring. Förvaras på avstånd från värmekällor, gnistor och öppen eld. Kan orsaka brand vid kontakt med andra kemiska produkter, papper eller andra brandfarliga material. Får ej användas på barn.

Får ej användas för att bleka ögonfransar och ögonbryn eller för någon som helst annan användning utom hårblekning. Undvik kontakt med ögonen. Vid kontakt tvätta ögonen omedelbart och noga med vatten. Förhindra att håret kommer i kontakt med ansiktet under verkningstiden. Använd lämpliga skyddshandskar, som sitter åt och går högt upp på underarmen, vid all hantering, applicering och slutsköljning. Förbered blandningen i väl ventilerat utrymme. Vid upptagning av produkten ska man undvika att röra upp pulvret som, om det inandas, kan ge bronkial irritation. Pulvret kan även ge en allergisk reaktion. Ska inte användas vid överkänslighet mot persulfater. Ska inte användas på skadat eller kraftlöst hår. Undvik att applicera på skadad, irriterad hårbotten eller hårbotten med sjukdomar. Vid klåda, sveda eller andningssvårigheter ska man omedelbart skölja med ljummet vatten. Följ bruksanvisningen noga. Förvara utom räckhåll för barn. Förvara pulverförpackningen väl stängd, i torr och ventilerad omgivning. Använd endast med DECOLORVIT Active Use 10, 20 eller max 30 volymer. Överskrid inte de angivna verkningstiderna.

 

 

AR

تحذير: يحتوي على بيرسلفات. يسبب بتحسس العيون والجلد والجهاز التنفسي. منتج قلوي. منتج مضرّ في حال الابتلاع. يحفظ بعيد عن الحرارة والشرر واللهب المكشوف. قد يتسبب في نشوب حريق إذا لامس مواد كيميائية أخرى أو ورق أو مواد أخرى قابلة للاشتعال. لا تستخدمه على الأطفال. للاستخدام الخارجي فقط. تجنب ملامسة المنتج للعينين. في حال الملامسة، إغسلهما جيدًا بالماء. يُحفظ في درجة حرارة الغرفة (25 درجة مئوية).

.لا يستخدم لتفتيح لون الرموش و الحواجب و يمنع اي استخدام غير تفتيح لون الشعر. يرجى تجنب ملامسة المادة للعينين

في حال ملامسة المادة للعينين يرجى غسل العينين على الفور بالماء بدقة. لا تدع شعرك يلمس الوجه خلال فترة تعرضه

.للمادة. استخدم قفازات واقية مناسبة و ضيقة و عالية على الساعد خلال جميع مراحل التعيرو التطبيق والشطف النهائي

قم بإعداد الخليط في غرفة جيدة التهوية. خلال إزالة المنتج من العبوة تجنب رفع الغبار التي في حالة استنشاقها قد تسبب

تهيج الشعب الهوائية. يمكن أن تسبب رد فعل حساسية. لا تستخدم في حالة الحساسية لفوق الكبريتات. لا تطبق على فروة

الرأس في حال كانت تعاني وجود تهييج او معاناته من أمراض. في حال وجود حكة شديدة، ظهور بثور، وجود حرق

لفروة الرأس أو اضطرابات في الجهاز التنفسي شطف مع ماء دافئ على الفور. اتبع بعناية إرشادات الاستخدام. يحفظ

.بعيدا عن متناول الأطفال. حفظ عبوة المسحوق مغلقة في مكان جاف و جيد التهوية

استعمل فقط مع ACTIVE USE عيار 10 أو 20 أو 30 كحد أقصى.

لا تتجاوز أوقات التعرض المشارة.

 

Tecnici Trattamenti Styling Altro